Thursday, September 21, 2023
Latest:
Construction

ทช. เตรียมสร้างถนน เชื่อมท่าอากาศยาน – สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม คาดเริ่มก่อสร้างปี’ 65

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 – ถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า จังหวัดนครพนมเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับเป็นจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ทช. จึงได้เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 – ถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทางรวม 23.102 กิโลเมตร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งระหว่างท่าอากาศยานนครพนมและสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน) ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

– ตอนที่ 1 ก่อสร้างถนนใหม่ เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป – กลับ บริเวณ กม. ที่ 0+000 – 16+531 รวมระยะทาง 16.531 กิโลเมตร

– ตอนที่ 2 ก่อสร้างถนนใหม่ เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ บริเวณ กม. ที่ 0+000 – 6+571 รวมระยะทาง 6.571 กิโลเมตร

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นรวม 1,600 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี พ.ศ. 2565 – 2567