ทช. สร้างสะพานข้ามคลองบางกระบือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เสร็จสมบูรณ์ ยกระดับการคมนาคมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพานดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางกระบือ (สะพานตาราช) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง ยกระดับการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สำหรับสะพานดังกล่าวเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ความยาว 100 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวทางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 450 เมตร กว้าง 6 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 35.788 ล้านบาท