ทช. สร้างสะพานข้ามคลองผันน้ำคลองชุมพร จ.ชุมพร เสร็จสมบูรณบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองผันน้ำคลองชุมพร (กม.15+271) ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 128 เมตร ความกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนเชิงลาดเชื่อมสะพานทั้งสองฝั่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น หลักนำโค้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เนื่องจากที่ผ่านมาการเดินทางข้ามคลองต้องใช้เส้นทางอ้อมเป็นระยะทางที่ไกล ประกอบกับบริเวณคลองชุมพรมีการขุดขยายคลองเพื่อผันน้ำในช่วงฤดูฝนหรือช่วงมรสุม ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร นอกจากนี้ สะพานดังกล่าวยังช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ลดระยะเวลาในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตัวเมือง