Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Construction

ทช. สร้างสะพานข้ามคลองดู อ.ละงู จ.สตูล เชื่อมเกาะสู่แผ่นดินใหญ่ คาดแล้วเสร็จปี’65

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล บรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชนบนเกาะบ้านสุไหงมูโซ๊ะให้สามารถเดินทางเชื่อมระหว่างเกาะกับบนฝั่งแผ่นดินใหญ่บ้านตันหยงละไน้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและประหยัดเวลาในการเดินทาง หากมีเหตุฉุกเฉินหรือการอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติในอนาคต รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและประมง ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า จังหวัดสตูลได้รับเรื่องร้องทุกข์ จากประชาชนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ว่าหมู่บ้านมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะตั้งอยู่ใกล้กับบ้านตันหยงละไน้ หมู่ที่ 1 บนฝั่งแผ่นดินใหญ่ ยังไม่มีถนนและไฟฟ้า ทำให้การเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากการเดินทางด้วยเรือต้องอาศัยจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเลและเสี่ยงภัยคลื่นลมในช่วงมรสุม ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดสตูลจึงขอให้ ทช. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู แต่เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 จึงจำเป็นต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใช้พื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ โดยได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบ

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีจุดเริ่มต้นของโครงการจากแยกทางหลวงชนบทสาย สต.3018 จังหวัดสตูล กม. ที่ 18+378 (ฝั่งบ้านตันหยงละไน้) และมีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้ามัสยิดอัลมุตตกีน (ฝั่งบ้านสุไหงมูโซ๊ะ) โดยก่อสร้างเป็นสะพานแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 1,320 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเชื่อม ยาว 1,742 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ ระยะทางรวม 3,062 เมตร

สำหรับการก่อสร้างนั้นปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 47% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งฝั่งบ้านตันหยงละไน้ (จุดเริ่มต้นโครงการ) ได้ดำเนินการตอกเสาเข็มเสาตอม่อสะพาน งานติดตั้งคานพื้นสะพานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตอกเสาเข็มฝั่งบ้านสุไหงมูโซ๊ะ (จุดสิ้นสุดโครงการ) รวมถึงการเตรียมงานก่อสร้างสะพานช่วงกลางน้ำอีกด้วย โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 291 ล้านบาท