Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

ทช. ใช้เทคโนโลยีปรับปรุงถนนสาย ลย.2002 จ.เลย เพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย บนถนนทางหลวงชนบทสาย ลย.2002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 21 – บ้านนาซำแซง อำเภอภูเรือ, วังสะพุง จังหวัดเลย บริเวณ ช่วง กม.ที่ 2+000-3+500 ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นโค้งรูปตัว S และมีสะพานข้ามลำน้ำฮวย อยู่ช่วงกลางโค้งตัว S ส่งผลให้ที่ผ่านมาบริเวณดังกล่าวมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางบริเวณถนนสายดังกล่าว ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด

ทช.จึงได้ดำเนินการแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย โดยขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้นจากเดิม 8 เมตร เป็น 11-12 เมตร เพื่อเพิ่มรัศมีความโค้ง ทำให้ยานพาหนะสามารถเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงการตีเส้นแบ่งช่องจราจรให้ผู้ขับขี่ได้เห็นอย่างชัดเจน และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมป้ายจราจรเตือนทางโค้ง แบบไฟกระพริบ เพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นและเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้กับประชาชนอีกด้วย