Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

ทช. ก่อสร้างถนนสาย มห.3019 จ.มุกดาหาร เชื่อมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 รองรับการขยายตัวของเมือง สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ถึง บ้านบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งปัจจุบันผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 10% ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ งานดินถมคันทาง งานชั้นโครงสร้างทาง และงานเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี พ.ศ.2567

สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง เพิ่มขีดความสามารถในด้านการขนส่ง รองรับการขยายตัวของเมือง ส่งเสริมทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว การพัฒนาจังหวัดที่อยู่ใกล้กับบริเวณเขตชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (Special Economic Zone : SEZ)

ดังนั้นทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 ระยะทางรวม 14.211 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 804.159 ล้านบาท มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (กม. ที่ 781+000) และไปสิ้นสุดโครงการที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (กม. ที่ 414+262) ซึ่งใน 4 กิโลเมตรแรกของโครงการจะดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 จากเดิม จาก 2 ช่องจราจร เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร จากนั้นในส่วนที่เหลือจะดำเนินการก่อสร้างถนนใหม่ทั้งหมดจนไปถึงจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป – กลับ มีไหล่ทาง พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย

ทั้งนี้เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ นอกจากจะเป็นเส้นทางสนับสนุน SEZ รองรับการเจริญเติบโตของเมืองมุกดาหารในอนาคตแล้ว ยังเป็นเส้นทางที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 สู่ สปป.ลาว รวมทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในตัวเมืองให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยอย่างยั่งยืนอีกด้วย