Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

ทช.ก่อสร้างขยายถนนสาย นศ.2012 แยก ทล.41 เชื่อมนครศรีธรรมราช – พัทลุง – ตรัง ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นศ.2012 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 – บ้านโคกคราม อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทให้เชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวงสายหลักอย่างสมบูรณ์

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ถนนทางหลวงชนบทสาย นศ.2012 เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท มีระยะทางตลอดสาย 25.479 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ตอนทุ่งสง – พัทลุง) สู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพสายทางปรากฏว่า บางช่วงมีสภาพผิวทางคับแคบ ประชาชนผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นศ.2012 ช่วง กม. ที่ 11+000 – 15+000 ระยะทาง 4 กิโลเมตรโดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร พร้อมขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 13 เมตร ยาว 16 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวน 1 แห่ง รวมถึงได้ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ราวกันอันตรายและเครื่องหมายจราจร ปัจจุบันการก่อสร้างมีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 85% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง รวม 37.200 ล้านบาท

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีจุดเริ่มต้นของโครงการจากแยก ทางหลวงชนบทสาย สต.3018 จังหวัดสตูล กม. ที่ 18+378 (ฝั่งบ้านตันหยงละไน้) และมีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้ามัสยิดอัลมุตตกีน (ฝั่งบ้านสุไหงมูโซ๊ะ) โดยก่อสร้างเป็นสะพานแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 1,320 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเชื่อม ยาว 1,742 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ ระยะทางรวม 3,062 เมตร

ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 47% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งฝั่งบ้านตันหยงละไน้ (จุดเริ่มต้นโครงการ) ได้ดำเนินการตอกเสาเข็มเสาตอม่อสะพาน งานติดตั้งคานพื้นสะพานเสร็จเรียบร้อยแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตอกเสาเข็มฝั่งบ้านสุไหงมูโซ๊ะ (จุดสิ้นสุดโครงการ) รวมถึงการเตรียมงานก่อสร้างสะพานช่วงกลางน้ำอีกด้วย โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 291 ล้านบาท