Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

ทช. ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง จ.ตาก คาดแล้วเสร็จ มิ.ย.65 ยกระดับมาตรฐานงานทางและสะพานในโครงข่าย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง ตำบลวังหิน และหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและการขนส่งภายในจังหวัด ลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัย พร้อมรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต ปัจจุบันก่อสร้างไปแล้วกว่า 68% คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิงส่วนใหญ่ประกอบวิสาหกิจชุมชนและทำเกษตรกรรม ในแต่ละวันจึงมีจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนน ในการขนส่งสินค้าและพืชผลทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสะพานข้ามแม่น้ำแต่ละแห่งตั้งอยู่ห่างกัน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความไม่สะดวกและต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างสองฝั่งเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง ตำบลวังหิน และหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหมู่ 5 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน และสิ้นสุดโครงการบริเวณหมู่ 1 บ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 390 เมตร ความกว้าง 8 เมตร และทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเชื่อมทั้งสองฝั่งของสะพาน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 77,369,000 บาท

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 68% อยู่ในระหว่างการก่อสร้างงานพื้นสะพานช่วงที่ 3 และช่วงที่ 4 จากส่วนที่เหลือทั้งหมด 7 ช่วงพื้นสะพาน งานราวสะพาน และงานก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพาน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เมื่อโครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางระหว่างตำบลและหมู่บ้าน ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปยังพื้นที่ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ตลอดจนสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นจากการขยายตัวของเมืองสู่ชุมชนในอนาคต