Sunday, October 1, 2023
Latest:
Construction

ทช. ซ่อมสร้างถนนสาย นม.3127 จ.นครราชสีมา ระยะทาง 3.5 กม.แล้วเสร็จ ยกระดับมาตรฐานความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ดำเนินโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3127 แยกทางหลวงหมายเลข 207 – บ้านไทรงาม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ช่วง กม.ที่ 14+600 ถึง กม.ที่ 18+100 รวมระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสายสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอพิมายและอำเภอโนนแดง ผ่านพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทหินพิมายและปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ และปราสาทหินพนมสวาย จังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้ โครงการซ่อมสร้างดังกล่าวจึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของงานทางเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งช่วยให้เกษตรกรสามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สนับสนุนการขนส่งและการเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยบนเส้นทางในโครงข่ายคมนาคม