Thursday, September 21, 2023
Latest:
Construction

ทช.ปรับปรุงถนนสาย ปน.3058 จ.ปัตตานี ยกระดับความสะดวก ปลอดภัย รองรับการขนส่งและเดินทางภายในจังหวัด

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี ดำเนินโครงการก่อสร้างและยกระดับชั้นทางถนนทางหลวงชนบทสาย ปน.3058 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 409 – เขื่อนปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี รวมระยะทาง 3.3 กิโลเมตร ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางลัดจากอำเภอโคกโพธิ์ไปยังอำเภอยะรังและตัดผ่านบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 จังหวัดปัตตานี ในแต่ละปีจึงมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจากการคมนาคมขนส่งและการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ แต่เดิมแนวเส้นทางบางช่วงมีความคับแคบ ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง จึงได้ดำเนินการขยายผิวจราจรจากเดิมกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร เป็นความกว้าง 12 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.5 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตลอดระยะทางในโครงการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัย รองรับการขนส่งและการเดินทางภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับสภาพชั้นทาง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน ศกนี้