Sunday, October 1, 2023
Latest:
Construction

ทช. สร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร คืบหน้ากว่า 88% แก้ไขปัญหาจราจร -หนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน SEZ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร รองรับการขยายตัวของเมือง เป็นการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน Special Economic Zone (SEZ) ซึ่งปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 88% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองแห่งการค้า การท่องเที่ยวที่มีพรมแดนติดเขตชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุดผ่านแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ทำให้มีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว รองรับการขยายตัวของเมืองอย่างยั่งยืน ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 372.780 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวเป็นแนวถนนก่อสร้างใหม่และมีการขยายเขตทางแนวถนนเดิม มีจุดเริ่มต้นโครงการ (ถนนสาย ง2) จากถนนวิวิธสุรการ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตามถนนวิวิธสุรการ (ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2029) ตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูล) ไปทางทิศตะวันตกตัดผ่านถนนลาดยางสายตาดแคน – หนองหอย (ถนนทางหลวงชนบทสาย มห.2027) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้บรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดถนนสาย ง2 ระยะทางประมาณ 3.078 กิโลเมตร

ในส่วนของจุดเริ่มต้นถนนสาย ง3 เริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ต่อจากถนนสาย ง2 ไปทางทิศใต้ ตามถนนซอยพลธิราช ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านถนนวงศ์คำพา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านห้วยแข้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออก ไปตามถนนสุทธิมรรคตัดผ่านถนนศรีบุญเรือง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายบ้านเขามโนรมย์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปบรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดถนนสาย ง3 และเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางประมาณ 4.457 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 7.535 กิโลเมตร ซึ่งลักษณะการก่อสร้างถนนจะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ไป – กลับ ประกอบด้วย การปรับปรุงถนนเดิมโดยการใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูทับ โครงสร้างผิวจราจรเดิมที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และการตัดแนวถนนใหม่/ขยายแนวเขตทางถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยตลอดเส้นทางจะมีไหล่ทาง ทางจักรยาน พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร และระบบระบายน้ำอีกด้วย