Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

ทช. สร้างสะพานข้ามทางรถไฟและจุดตัดทางรถไฟบนถนนสาย สฎ.2007 จ.สุราษฎร์ธานี แล้วเสร็จ เพิ่มความปลอดภัย – แก้ปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามทางรถไฟและจุดตัดทางรถไฟบนถนนสาย สฎ.2007 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเสร็จ โดยก่อสร้างทางต่างระดับเป็นสะพานข้ามทางรถไฟ และข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112 มีความยาว 455.50 เมตร พร้อมถนนเชื่อมต่อสะพานความยาว 1,269.50 เมตร เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัย และแก้ปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน เปิดเผยว่า ทช. มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการรถไฟทางคู่เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบรางตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทช. จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าว โดยก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานข้ามหรืออุโมงค์ลอดทางรถไฟ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรบนถนนทางหลวงชนบท รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ สอดรับนโยบายของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม