สภาวิศวกร ชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเฟ้นหา ‘กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8’ ดีเดย์นับคะแนน 21 พ.ค.นี้

กรุงเทพฯ – 10 พฤษภาคม 2565 : สภาวิศวกร โดยคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรไทย ในการเฟ้นหา ‘กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8’ ผ่านทางระบบ E-Voting และ Paper Vote ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้แสดงความจำนงสมัครจำนวนทั้งสิ้น 43 ราย พร้อมกำหนดนับคะแนนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เผย ‘นายกสภาฯ’ คนใหม่ ต้องกล้าคิดต่าง เข้าถึงปัญหา รู้รอบงานวิศวกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 กล่าวว่าขณะนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ได้เริ่มกระบวนการเลือกตั้ง ‘กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8’ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการวางกรอบนโยบายด้านการกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พิจารณาพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งเสนอแนะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการกำหนดและการเลิกสาขาวิศวกรรมควบคุมและออกข้อบังคับสภาวิศวกร สู่การยกระดับศักยภาพวิศวกรไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ตลอดจนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจประเทศให้ก้าวหน้าในอนาคต

ภายหลังจากที่ได้ปิดรับสมัครนั้น ปรากฏว่ามีผู้จำนงยื่นใบสมัครเป็นกรรมการสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 24(1) จำนวน 31 คน และตามมาตรา 24(2) จำนวน 12 คน รวมจำนวน ทั้งสิ้น 43 คน โดยหลังจากนี้จะกำหนดให้มีการลงคะแนนการเลือกตั้งผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) และผ่านทางไปรษณีย์ (Paper Vote) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น. และกำหนดวันนับคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565

“ในส่วนของกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 ยังมุ่งหวังว่าผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร สมัยถัดไป จะเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถรอบรู้ในงานวิศวกรรม กล้าคิดต่าง และเข้าถึงปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพื่อสานต่อพันธกิจในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรหลักที่จะช่วยส่งเสริม พัฒนาวิศวกรให้ก้าวหน้า และผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพวิศวกรรมไว้ตลอดไป” รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร กล่าวทิ้งท้าย