ทล. ขยายทางหลวงหมายเลข 226 ระยะทาง 21.660 กม. แล้วเสร็จ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอีสานสู่ สปป.ลาว และเวียดนาม

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 226 สาย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ – อำเภอจักราช – อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ระยะทางประมาณ 21.660 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพื่อเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอีสานสู่ สปป.ลาว และเวียดนาม

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ทล. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 226 สาย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ – อำเภอจักราช – อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ระยะทางประมาณ 21.660 กิโลเมตร เพื่อบูรณาการด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รองรับเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง

เหนือกับ สปป.ลาว ต่อเนื่องไปยังประเทศเวียดนาม สนับสนุนส่งเสริมการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุ ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า

ทล. โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 จึงเร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ระหว่าง กม. ที่ 35+600 – 39+800 กม. ที่ 41+050 – 49+000 กม. ที่ 49+900 – 53+510 และ กม. ที่ 57+100 – 63+000 ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ด้านในกว้าง 0.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลาง และก่อสร้างจุดกลับรถ จำนวน 12 จุด โดยจะมีการเปิดให้คนข้ามที่เป็นเกาะกลางแบริเออร์ในตำแหน่งที่มีความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเส้นทาง รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลอง จำนวน 3 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 764,122,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยรองรับเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และการเดินทางที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)