Sunday, October 1, 2023
Latest:
News

ทล. ขยาย 4 ช่องจราจร ทล.212 ต.พะทาย – อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม แล้วเสร็จ หนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมการค้าชายแดน

กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างโครงการขยาย 4 ช่องจราจร ทล.212 ตำบลพะทาย – อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม แล้วเสร็จ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมการค้าชายแดนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ทล. โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 212 สาย อำเภอบ้านแพง – อำเภอท่าอุเทน ตอน ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จาก 2 ช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจร โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทางหลวง ที่ต้องการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพิเศษทั้งในด้านอุตสาหกรรมการลงทุน การค้าชายแดน การขนส่ง และการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

สำหรับทางหลวงหมายเลข 212 (สายหนองคาย – อุบลราชธานี) เป็นทางหลวงสายรองประธาน มีจุดเริ่มต้นที่ กม. 0 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นเส้นทางความสำคัญเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดบึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ กม. 580+375 ระยะทางยาว 580.375 กิโลเมตร ต่อมา ทล. ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 212 สาย อำเภอบ้านแพง – อำเภอท่าอุเทน ตอน ตำบลพะทาย – อ.ท่าอุเทน ระหว่าง กม. ที่ 255+000 – 284+571 ระยะทางยาวประมาณ 30.48 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เนื่องจากปัจจุบันการจราจรหนาแน่น มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายวัน 8,000 คันต่อวัน เป็นรถบรรทุกหนักถึงร้อยละ 26.34

โดยตอน นครพนม – ท่าอุเทน เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร แบบวิ่งสวน จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงขยายเส้นทางเพื่อให้มีความสะดวกปลอดภัย อีกทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยง กับสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารและนครพนม ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอก กว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.00 เมตร รวมความกว้าง 10.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลาง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งบประมาณ 1,392 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทล. มีเป้าหมายที่จะทำให้สายทางนี้เป็นขนาด 4 ช่องจราจรต่อเนื่องตลอดสายทางอย่างสมบูรณ์ เพื่อสนับสนุนด้านการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดนครพนมเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงกับกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้งในด้านอุตสาหกรรม การลงทุน การค้าชายแดน การขนส่งและการท่องเที่ยว