ทล. ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญด้านตะวันตก ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม เชื่อมโยงภาคอีสานสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

กรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญด้านตะวันตก เพื่อก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ เลี่ยงเมืองอำนาจเจริญด้านทิศตะวันตก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและยกระดับความปลอดภัยการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน) ตลอดจนช่วยกระจายความเจริญด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่ากรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินโครงการก่อสร้าง ทางหลวงแนวใหม่เลี่ยงเมืองอำนาจเจริญด้านทิศตะวันตก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและยกระดับความปลอดภัยการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี – สาละวัน) เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศเวียดนาม ตลอดจนช่วยกระจายความเจริญด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่สอดรับกับแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เนื่องจากปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 212 สายหนองคาย – อุบลราชธานี (ถนนชยางกูร) เป็นทางหลวงสายหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางจากอุบลราชธานีไปยังมุกดาหาร ซึ่งแนวเส้นทางดังกล่าวผ่านพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งมีสภาพทั่วไปเป็นย่านชุมชนและมีข้อจำกัดในการขยายทางหลวงจึงส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงเร่งรัดให้ ทล. ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทล. โดยสำนักสำรวจและออกแบบขานรับนโยบายดังกล่าวเร่งดำเนินการออกแบบโครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) จุดเริ่มต้นโครงการจากทางหลวงหมายเลข 212 ที่ กม. 518+211 ตัดกับ กม. ที่ 0+000 ของโครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) แนวเส้นทางจะวิ่งขนานกับทางหลวงหมายเลข 212 มุ่งขึ้นไปทางด้านทิศเหนือ ช่วงเริ่มต้นโครงการถึง กม. ที่ 3+000 อยู่ในพื้นที่ตำบลไก่คำ โดยที่ กม. 12+930 ของโครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 202 (ถนนอรุณประเสริฐ) ที่ กม. 311+354 จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการในพื้นที่ตำบลโนนหนามแท่ง ที่ กม. 25+000 ของโครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) ที่ กม. 501+933 ห่างจาก อบต.โนนหนามแท่ง ลงมาทิศเข้าเมืองอำนาจเจริญหรือทิศใต้ประมาณ 800 เมตร ซึ่งอยู่ในทิศไปมุกดาหารหรือทิศเหนือประมาณ 1.6 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลไก่คำ นาจิก ดอนเมย โนนโพธิ์ และโนนหนามแท่ง รวมระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างโครงการ 2,400 ล้านบาท

ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน และเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2566 ในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทั้งนี้หากโครงการมีการเวนคืนที่ดินแล้วจะมีความพร้อมเพื่อเสนอของบประมาณดำเนินการก่อสร้าง คาดว่า เริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

สำหรับรูปแบบโครงการออกแบบเป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร โดยช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง 1.50 เมตร มีเกาะกลางแบ่งทิศทางการจราจร ความกว้างของเขตทาง 80 เมตร เพื่อสำหรับการขยายถนนในอนาคต โดยกำหนดให้มีจุดตัดทางแยกทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้

1. จุดเริ่มต้นโครงการถนนทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) ที่ กม. 518+211 รูปแบบโครงการได้ออกแบบเป็นทางแยกในระดับดิน ควบคุมการเดินรถด้วยสัญญาณไฟจราจร มีขนาด 4 ช่องจราจร

2. จุดตัดโครงการกับทางหลวงหมายเลข 202 (ถนนจักรวรรดิ) บริเวณ กม. ที่ 311+354 กำหนดให้เป็นรูปแบบทางยกต่างระดับตามแนวถนนเลี่ยงเมืองก่อสร้างเป็นสะพานยกระดับข้ามแยกขนาด 4 ช่องจราจร สามารถขยายเป็น 6 ช่องจราจรได้ในอนาคต ก่อสร้างสะพานเชื่อมเลี้ยวขวา Directional Ramp ขนาด 2 ช่องจราจร แนวเหนือ – ตะวันตก ก่อสร้างสะพานช่องทางเลี้ยวต่างระดับ (Ramp) ขนาด 1 ช่องจราจร แนวตะวันตก – ใต้

3. จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) ที่ กม. 501+933
โดยรูปแบบโครงการดังกล่าวได้ออกแบบเป็นทางแยกในระดับดิน ควบคุมการเดินรถด้วยสัญญาณไฟจราจร มีขนาด 4 ช่องจราจร

สำหรับรูปแบบโครงสร้างสะพานประกอบด้วย โครงสร้างทางยกระดับข้ามทางแยกต่างระดับ 1 แห่ง (กม. ที่ 12+930) บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 202 โครงสร้างเป็นแบบคานคอนกรีตรูปกล่องสี่เหลี่ยมคางหมู (Box Girder) ด้านข้างออกแบบเป็นแผ่นพื้นลักษณะเป็นปีกยื่นออกไปทั้งสองข้าง โครงสร้างสะพานข้ามคลอง 14 แห่ง (ข้ามคลองธรรมชาติและคลองชลประทาน) สะพานข้ามถนนท้องถิ่น 2 แห่ง กม. ที่ 17+037 และ กม. ที่ 22+640 รูปแบบโครงสร้างสะพานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวสะพานมีตั้งแต่ 10 – 20 เมตร โดยลักษณะโครงสร้างสะพานส่วนบนเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

ตลอดแนวเส้นทางโครงการจะมีการออกแบบจุดกลับรถเป็นระยะ ๆ ตามมาตรฐาน ทล.เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้เส้นทาง รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ทางเดิม ซึ่งโครงการได้มีการออกแบบจุดกลับรถออกเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย

1. จุดกลับรถแบบเปิดเกาะทั่วไป (Special U-Turn Type I) ทางสายหลัก 9 แห่ง บริเวณ กม. ที่ 0+100, 1+100, 5+400, 7+037, 9+300, 15+900, 21+300, 22+640 และ 24+900

2. บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองและข้ามคลองชลประทาน จำนวน 7 แห่ง บริเวณ
กม. ที่ 2+744, 2+920, 11+150, 11+325, 12+280, 13+010 และ 14+050

3. จุดกลับรถลอดใต้ถนนโดยใช้ท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ กม. ที่ 18+000 รวมจุดกลับรถทั้งหมด 17 แห่ง

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่เพื่อรองรับการเดินทางและภาคขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันเป็นฟันเฟืองสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคและประเทศ