ทช. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำยม จ.แพร่ เสร็จสมบูรณ์ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งแก่ประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยม ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เสร็จสมบูรณ์ ซึ่ง ทช. ได้มีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยประชาชนในพื้นที่ได้มีมติในการตั้งชื่อสะพานดังกล่าวว่า “สะพานสบป้าก – วังชิ้น” มีความยาว 160 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร รองรับ 2 ช่องจราจร ไป – กลับ

พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ยาว 238 เมตร มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร และวางท่อ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น