ทช.สร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี เชื่อมต.งิ้วราย – ต.สัมปทวน จ.นครปฐม คาดแล้วเสร็จกลางปี’67

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (แม่น้ำท่าจีน) ตำบลงิ้วราย – ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 29% ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างตอม่อสะพาน คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2567

ทช. ให้ความสำคัญในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรระหว่างตำบล อำเภอ หรือจังหวัด เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้ประชาชนมีรายได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากการเดินทางระหว่างตำบลงิ้วราย ไปยังตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี ต้องเดินทางอ้อมไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็ว

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์รถเก่า (เจษฎาเทคนิค มิวเซียม) และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่ตำบลสัมปทวน บริเวณข้างวัดปิ่นจันทราราม (วัดกกตาล) โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 400 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร และก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทั้งสองฝั่งของสะพาน รวมระยะทาง 710 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งานเครื่องหมายจราจร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 114.278 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ประหยัดเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 กิโลเมตร และเพิ่มศักยภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ ชมพู่ ส้มโอ ฝรั่ง ซึ่งเป็นผลไม้ชื่อดังของจังหวัดให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป