สนามบินสุวรรณภูมิเตรียมเปิดใช้งานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร เริ่ม 1 ก.ย. 65

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. กระทรวงคมนาคม เตรียมเปิดใช้งานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System : PVS) บริเวณทางเข้าจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ และบริเวณทางขึ้นจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เริ่มวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารและเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองผู้โดยสารและยกระดับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย

ทสภ. เตรียมเริ่มเปิดใช้งานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยดำเนินการติดตั้งระบบ PVS ณ บริเวณทางเข้าจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ หลังเคาน์เตอร์เช็คอิน ROW C-D จำนวน 8 ช่อง บริเวณทางขึ้นจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศโซน 2 หลังเคาน์เตอร์เช็คอิน ROW J-K จำนวน 2 ช่อง หลังเคาน์เตอร์เช็คอิน ROW L-M จำนวน 2 ช่อง บริเวณทางขึ้นจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศโซน 3 หลังเคาน์เตอร์เช็คอิน ROW S-T จำนวน 3 ช่อง โดยขั้นตอนการใช้งานระบบดังกล่าวผู้โดยสารเพียงนำ Boarding Pass หรือ E- Boarding Pass วางลงบนเครื่องตรวจสอบระบบฯ จะทำการอ่านและตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งจะทำให้การคัดกรองผู้โดยสารเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้ามพื้นที่ควบคุมหรือเขตการบิน

นอกจากนี้ระบบ PVS สามารถป้องกันไม่ให้นำ Boarding Pass ที่ใช้งานผ่านระบบ PVS แล้วกลับมาใช้งานผ่านระบบ PVS ซ้ำอีก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสายการบินและตัวแทนสายการบินในการตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสาร ทั้งนี้ ทสภ. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกคอยให้คำแนะนำขั้นตอนการใช้งานและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร ซึ่งระบบ PVS ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ ทสภ. จะนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของท่าอากาศยานให้มีความทันสมัย ปลอดภัย สะดวกสบาย และรวดเร็ว เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็น Digital Airport และพร้อมมุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก