ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ สันติไมตรี (หลังนอก) โดย ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ มท. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ทั้งนี้ มท. เสนอว่า

1.สืบเนื่องจากโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยเอกชัย 101 เป็นโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การจราจรของประชาชนในพื้นที่บริเวณธนบุรีฝั่งใต้ และประชาชนทั่วไปในการเดินทางเข้า-ออก สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร เป็น “มหานครสีเขียว” ที่ร่มรื่นน่าอยู่น่าเยือน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน ระหว่างซอยเอกชัย 101 กับถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 ริมคลองบางบอน มีพื้นที่ขนาด 100 ไร่

2.ลักษณะของโครงการมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณปากซอยเอกชัย 10 เดิมเป็นถนนลาดยาง กว้างประมาณ 5 เมตร ขนาด 2 ช่องทางจราจร 2 ทิศทาง จะขยายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขตทาง กว้าง 20 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร ทิศทางละ 2 ช่องจราจร ระยะทางยาวประมาณ 470 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก ทางเท้าทั้งสองฝั่ง ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายเครื่องหมายจราจร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ นอกจากนั้น จะมีการปรับปรุงสะพานข้ามคลองบางบอน ซึ่งอยู่ติดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยปรับปรุงเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างประมาณ 16 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 75 เมตร เพื่อประชาชนสามารถนำรถยนต์ข้ามคลองไปสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ได้โดยสะดวกและเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ

3.กทม. จึงมีความจำเป็นต้องเวนคืนที่ดินและเข้าสำรวจเพื่อให้ทราบถึงที่ดินที่ต้องได้มาโดยแน่ชัดในพื้นที่ของโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยเอกชัย 101 อันเป็นกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปสำรวจและเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องได้มาโดยแน่ชัด ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยระบายการจราจรในพื้นที่บริเวณธนบุรีฝั่งใต้ และทำให้ประชาชนสามารถนำรถยนต์ข้ามคลองไปสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ได้โดยสะดวก 

4.กทม. ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยจัดให้มีกิจกรรมและการสัมมนารับฟังความคิดเห็น การประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน และตอบแบบสอบถาม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ

5.สำนักงบประมาณ แจ้งว่า กทม. มีแผนการจัดการกรรมสิทธิ์และการเบิกจ่ายค่าทดแทน นับแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2567 และประมาณการจัดการค่ากรรมสิทธิ์จำนวน 14,284,000 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณของ กทม.

6.มท. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (22 มีนาคม 2665) [เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย] แล้ว โดยกรมการปกครองแจ้งว่าไม่ได้รับผิดชอบเขตการปกครองในเขตพื้นที่ กทม. จึงไม่สามารถตรวจสอบแนวเขตการปกครองที่ปรากฏในแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนฯ ได้ ทั้งนี้ กทม. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของท้องที่การปกครองและแนวเขตการปกครองแล้ว

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยเอกชัย 101 เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค มีกำหนดใช้บังคับ 3 ปีโดยให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ