Sunday, October 1, 2023
Latest:
News

ครม. มีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ….

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ สันติไมตรี (หลังนอก) โดย ครม. มีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ พณ. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ที่ พณ. เสนอ เป็นการปรับปรุงมาตรการควบคุมการส่งออกทรายและยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกแร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ จากเดิมที่กำหนดให้ทรายธรรมชาติทุกชนิดที่มีซิลิกาออกไซต์เกินกว่า ร้อยละ 75 เป็นสินค้าห้ามส่งออก เป็นกำหนดให้ทรายตามพิกัดศุลกากรประเภท 25.05 (ไม่ได้กำหนดค่าซิลิกาออกไซต์ไว้) เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ทรายธรรมชาติทุกชนิด จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นทรายที่มีโลหะปน) ได้แก่ 1) ทรายซิลิกาและทรายควอร์ตซ์ และ 2) ทรายอื่น ๆ โดยมีข้อยกเว้นกรณีส่งออกเป็นตัวอย่างหรือศึกษาวิจัย หรือกรณีนำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัวในปริมาณไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือกรณีที่ยานพาหนะนำออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น ๆ ให้ปริมาณเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (เช่น เอาไว้ถ่วงสมดุลเรือ และการป้องกันอัคคีภัยในเรือ ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974) เนื่องจากทรายเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ควรสงวนไว้ใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยการดูดทรายไปขายต่างประเทศอย่างเสรีอาจทำให้ตลิ่งริมแม่น้ำพังทลาย การส่งออกทรายที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไปต่างประเทศอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนทรายที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศได้และอาจทำให้ต้นทุนการก่อสร้างในประเทศเพิ่มสูงขึ้นได้ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นด้วยแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับร่างประกาศดังกล่าว

สาระสำคัญของร่างประกาศ

1.ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2537 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 87) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2541

2.กำหนดให้ทรายตามพิกัดศุลกากรประเภท 25.05 เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ทรายธรรมชาติทุกชนิด จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นทรายที่มีโลหะปน) ได้แก่

  • 1) ทรายซิลิกา(ทรายซิลิกาหรือทรายแก้ว (silica sand) คือ เป็นทรายที่ใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ และพบมากบริเวณ หาดทราย ชายทะเลใช้สำหรับในงานอุตสาหกรรมแก้ว กระจก เซรามิก) และทรายควอร์ตซ์ (เป็นทรายซิลิกาที่มีคุณภาพสูง ทนความร้อนได้สูง มีความแข็งแรงใช้ในงานอุตสาหกรรมทนไฟ กรองน้ำ ทำพื้นทนแรงกระแทกได้ดี ใช้ผสมกับเรซิ่น-อีพ็อกซี่ เพื่อเสริมความแข็งแรง)
  • 2) ทรายอื่นๆ

3. ยกเว้นเป็นการส่งออกทรายในกรณีดังนี้

  • 1) เป็นตัวอย่างหรือศึกษาวิจัย หรือกรณีนำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัวในปริมาณไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือ
  • 2) กรณีที่ยานพาหนะนำออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น ๆ ให้ปริมาณเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (เช่น เอาไว้ถ่วงสมดุลเรือ และการป้องกันอัคคีภัยในเรือ ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974)

4. ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป