Friday, September 22, 2023
Latest:
News

ครม.รับทราบความ ก้าวหน้าโครงการอาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai ที่เลื่อนจัดเป็น 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65 จาก COVID-19

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  พ.ศ.2564  ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดย ครม.รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการอาคารแสดงประเทศไทยงาน World Expo 2020 Dubai และสถานะด้านงบประมาณ โดยขยายระยะเวลาโครงการจากเดิม 1,000 วัน เป็น 1,354 วัน รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศเจ้าภาพในการควบคุมโรค ทำให้เกิดค่าใช้จ่าย ณ เมืองดูไบ นอกเหนือจากแผนงานเดิม ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค, ค่าผู้คุมและแรงงานที่ได้รับใบอนุญาต, ค่าดูแลรักษาสภาพอาคาร,ค่าโกดังเก็บวัสดุ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการแรงงาน รวมเป็นเงิน 11,111,850 บาท (ไม่รวมภาษีท้องถิ่นและภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้การวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้สอดคล้องตามกรอบเวลากำหนดจัดงานใหม่ เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) ที่เห็นชอบแผนการดำเนินงานและกรอบงบประมาณเพื่อใช้จัดงานนิทรรศการ World Expo 2020 Dubai และมติคณะรัฐมนตรี (23 มิถุนายน พ.ศ.2563) ที่รับทราบการลงคะแนนรับรองข้อเสนอเลื่อนกำหนดจัดงาน  World Expo 2020 Dubai ซึ่งเดิมกำหนดจัดในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563- วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2564-วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ  COVID-19 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ด้านการก่อสร้างอาคารแสดงประเทศไทย โดยปรับแผนงานให้สอดคล้องกับกำหนดจัดงานใหม่และแนวทางที่ประเทศเจ้าภาพกำหนด โดยขยายระยะเวลาโครงการจากเดิม 1,000 วัน เป็น 1,354 วัน รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศเจ้าภาพในการควบคุมโรค ทำให้เกิดค่าใช้จ่าย ณ เมืองดูไบที่นอกเหนือจากแผนงานเดิม ได้แก่ 1. ค่าสาธารณูปโภค 2.ค่าผู้คุมและแรงงานที่ได้รับใบอนุญาต 3.ค่าดูแลรักษาสภาพ 4. ค่าโกดังเก็บวัสดุและ 5.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการแรงงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,111,850 บาท (ไม่รวมภาษีท้องถิ่นและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีกำหนดชำระหลังสิ้นสุดโครงการและอยู่ในแผนงานที่จะยื่นขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2565

งานโครงสร้างหลักของอาคารแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ปัจจุบันอยู่ในช่วงการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรมภายใน โดยการก่อสร้างทั้งหมดมีกำหนดแล้วเสร็จเพื่อยื่นขอเอกสารรับรองอาคารภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 และพร้อมสำหรับเปิดทดลองใช้อาคาร ส่วนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ตามข้อกำหนดของประเทศเจ้าภาพ


ด้านการจัดทำนิทรรศการ

แบ่งการนำเสนอออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ 1.จัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองและราชรถจำลอง 2. ภาพยนตร์มัลติมีเดียที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ไทยและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย 3.ภาพยนตร์มัลติมีเดียเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และภาพในอนาคตของประเทศไทยและ 4.ภาพยนตร์สั้นบอกเล่าเสน่ห์ของประเทศไทยผ่านสายตาของชาวต่างชาติ

ปรับปรุงเนื้อหาภายในห้องนิทรรศการให้มีความทันสมัยและเพิ่มเติมเนื้อหาด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทยเพื่อแสดงศักยภาพในด้านดังกล่าวสู่สายตานานาชาติ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคอาคารแสดงประเทศไทยจึงจำเป็นต้องลดความจุของผู้เข้าชมอาคารต่อรอบจากเดิมประมาณ 120-150 คนต่อรอบ เป็นไม่เกิน 70 คนต่อรอบ ในทุก 4 นาที

การเข้าร่วมจัดกิจกรรมพิเศษและสถานภาพงบประมาณของหน่วยงาน มีหน่วยงานพันธมิตรได้ยืนยันเข้าร่วมจัดกิจกรรมพิเศษตามกำหนดการใหม่จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ 1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) (ทีเส็บ) 2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 5. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 6. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ กระทรวงการต่างประเทศ 7. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) 8.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 9. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กระทรวงพลังงาน และ 10. สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ กระทรวงพาณิชย์

สำหรับหน่วยงานพันธมิตร 3 หน่วยงานแจ้งว่าแผนงานในการขอรับการจัดสรรสำหรับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นพ.ศ. 2565  ได้แก่ 1. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรอบวงเงิน 4,000,000 บาท 2.กระทรวงวัฒนธรรม กรอบวงเงิน 4,000,000 บาท และ (3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรอบวงเงิน 4,500,000  บาท รวมกรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น12,500,000 บาท

ด้านการประชาสัมพันธ์เน้นประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคาร ศักยภาพของประเทศไทย การเฉลิมฉลองในโอกาสต่าง ๆ ของไทยและนานาชาติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของอาคารแสดงประเทศอื่น ๆและริเริ่มกรอบความร่วมมือเฉพาะกิจในระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้ง ASEAN Coordination Groupเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมงานWorld Expo 2020 Dubai

ที่ผ่านมาประธานของประเทศสมาชิก(Commissioner General และ/หรือ ผู้แทน) ได้มีการจัดประชุมทางไกลเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต โดยกรอบความร่วมมือดังกล่าวจะขับเคลื่อนโดยการเป็นประธานร่วมกันระหว่างผู้แทนของประเทศเจ้าภาพและ Commissioner General ของประเทศประธานอาเซียนในปีนั้น