Friday, September 29, 2023
Latest:
Property

ครม.เห็นชอบเปลี่ยนโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นโครงการบ้านเคหะสุขเกษมให้ผู้สูงอายุเช่าราคาถูก

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  พ.ศ.2564  ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดย ครม.มีมติพิจาณาเรื่อง ขอความเห็นชอบปรับลดหน่วยโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์ 4) และเพิ่มกรอบงบลงทุน “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เห็นควรให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ปรับลดหน่วยโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์ 4) จำนวน 45 หน่วย เพื่อจัดทำโครงการอาคารต้นแบบของโครงการบ้านเคหะสุขเกษม จำนวน 1 อาคาร กรอบวงเงิน 11 ล้านบาท และให้ กคช. เร่งจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการบ้านเคหะสุขเกษม และรายงานผลการดำเนินโครงการต้นแบบโครงการบ้านเคหะสุขเกษม จำนวน 45 หน่วย รวมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2552 และในกรณีที่ กคช. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีทรัพย์สินรอการพัฒนา (Sunk Cost) ของโครงการบ้านเอื้ออาทรจำนวนมากให้เสนอแผนการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในคราวเดียวกัน

  โครงการบ้านเคหะสุขเกษมมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเป็นอาคารเช่าสำหรับผู้สูงอายุและข้าราชการเกษียณ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สามารถอยู่อาศัยในรูปแบบเช่าระยะยาว ที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ เป็นรูปแบบอารยสถาปัตยกรรม มีสภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสุขภาพ โดยสถานที่ตั้งโครงการ อยู่ซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่รวมประมาณ 126.5 ไร่

ในส่วนของเป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ รวม 4,089 หน่วย รูปแบบโครงการ อาคารสูง 5 ชั้น ทุกอาคารติดตั้งลิฟต์โดยสาร พื้นที่พักอาศัย 2 ขนาด คือ ขนาดพื้นที่ 33 ตารางเมตรต่อหน่วยพักอาศัยและขนาดพื้นที่ 27 ตารางเมตรต่อหน่วยพักอาศัย พร้อมศูนย์ดูแลสุขภาพ พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับผู้อาศัย เช่น คลินิกอายุรกรรม ศูนย์สุขภาพ พื้นที่สันทนาการและออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งจะคิดอัตราค่าเช่าประมาณ 2,500 – 3,000 บาทต่อหน่วย

เมื่อการเคหะแห่งชาติ เสนอรายงานต่อ ครม. ในโอกาสหน้า จะได้มีการพิจารณาเรื่องการนำทรัพย์สินโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ขายไม่ได้หรือสร้างไม่เสร็จมาปรับปรุงและพัฒนาเป็นบ้านเคหะสุขเกษมเพื่อผู้สูงอายุต่อไป ตามความเหมาะสมของพื้นที่และความต้องการของประชาชน