คณะวิศวฯ มหิดล เปิดหลักสูตร “มินิ-วิศวกรรม 3 in 1: ไฟฟ้า-ก่อสร้าง-พลังงาน” 150 ชั่วโมง รับ Mega Trend

แนวโน้มMega Trend ของโลกในทศวรรษใหม่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เศรษฐกิจหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ปัจจุบันประเทศไทยกำลังพัฒนาเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร มินิ-วิศวกรรม 3 in 1 :ไฟฟ้า-ก่อสร้าง-พลังงาน รุ่นที่ 19

Read more

คณะวิศวฯ มหิดล เปิดรับสมัครปริญญาโทและเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ รองรับเมืองน่าอยู่ -โลกที่ยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ นานาชาติ (International Master and PhD Programs in Environment and Water Resources Engineering)

Read more