Friday, September 29, 2023
Latest:
News

คณะวิศวฯ มหิดล เปิดรับสมัครปริญญาโทและเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ รองรับเมืองน่าอยู่ -โลกที่ยั่งยืน

โลกปัจจุบันและอนาคต นานาประเทศต่างให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยต่อการดำรงชีวิต สังคม การบริหารจัดการเมือง การผลิตและเศรษฐกิจของคนทั่วโลกด้วยเหตุนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ นานาชาติ (International Master and PhD Programs in Environment and Water Resources Engineering) สามารถสมัครได้ดังนี้ รอบที่ 2 ภายในวันที่ 28 ก.พ. 64, รอบที่ 3 ภายในวันที่ 30 เม.ย. 64, รอบที่ 4 ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64

ผศ.ดร.ณวัชร สุรินทร์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตให้มีทักษะความสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำมาใช้ร่วมกัน เพื่อเมืองน่าอยู่และโลกที่ยั่งยืน หรือบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถทำงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยผู้เรียนจะมีความเชี่ยวชาญและทักษะในด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การประเมิน และการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ

นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้รับความรู้และทักษะทางการวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาคชุมชน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมในการนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศต่อไป

ในขณะเดียวกันหลักสูตรยังมีความร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ นักศึกษามีโอกาสในการขอทุนสนับสนุนเพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ เช่น ประเทศเดนมาร์ก ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และอังกฤษ นอกจากนี้แล้วนักศึกษายังมีโอกาสที่จะสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท แบบ 2 ปริญญา (Double Degree) ระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Graduate School of Global Environmental Studies ของมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ในอนาคต เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นที่ต้องการสูง อาทิ วิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรสุขาภิบาล, วิศวกรทรัพยากรน้ำหรือวิศวกรชลประทาน, นักวิจัยและนักวิชาการที่มีทักษะและศักยภาพสูงในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำในการพัฒนางานวิจัย, ที่ปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ของรัฐในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ, เจ้าของธุรกิจหรือบริษัทด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

ผู้สนใจ สามารถสมัครเรียนผ่านระบบ Online Admission ได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/