ครม.รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Read more

ครม.รับทราบความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง

ที่ประชุม ครม.รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลองซึ่ง คค. (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) ได้จัดทำสรุปสาระสำคัญผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการฯ

Read more