Friday, September 29, 2023
Latest:
Construction

ครม.รับทราบความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564  ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 1/2564  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 5 (1) ที่กำหนดให้ คจร. เสนอนโยบายและแผนหลักต่อคณะรัฐมนตรี]

ที่ประชุม ครม.รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1  ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลองซึ่ง คค. (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) ได้จัดทำสรุปสาระสำคัญผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการฯ บนพื้นฐานเทคโนโลยีรถไฟฟ้ารางเบาแบบล้อเหล็กเปรียบเทียบกับกรณีทางเลือกเทคโนโลยีรถไฟฟ้าเพิ่มเติมและทบทวนผลการศึกษาวิเคราะห์ใหม่ทั้งหมด

 ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ก่อนนำเสนอ คจร. ในคราวต่อไป