ทช.ลาดยางถนนสาย นม.3060 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รองรับการเติบโตของเมือง – ส่งเสริมเศรษฐกิจ และขนส่ง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3060 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 – บ้านซับพลู อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง เพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

Read more