Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Construction

ทช.ลาดยางถนนสาย นม.3060 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รองรับการเติบโตของเมือง – ส่งเสริมเศรษฐกิจ และขนส่ง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3060 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 – บ้านซับพลู อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง เพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง โดยการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานโครงข่ายทางให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย สอดรับนโยบายของ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ เป็นเมืองชุมทางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจำนวนมาก สามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้าภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมระหว่างอำเภอปากช่อง ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟทางคู่ และสถานีขนส่งรถโดยสารขนาดใหญ่ กับอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3060 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 – บ้านซับพลู อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 22.939 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นการก่อสร้าง กม. ที่ 0+000 บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (กม. ที่ 230+825) ด้านซ้ายทาง ไปสิ้นสุดการก่อสร้างบนถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3060 (กม. ที่ 22+939) โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 24 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2565

เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมแล้ว ยังสามารถเชื่อมระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บริเวณอำเภอวังน้ำเขียวไปยังถนนมิตรภาพที่อำเภอปากช่อง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย