Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Construction

ทล. ก่อสร้างถนนสายบ้านบางคอย – บ้านทุ่งคาน้อย อ.เมือง จ.ชุมพร คืบหน้ากว่า 83 % คาดแล้วเสร็จในปี’65

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านบางคอย – บ้านทุ่งคาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 8.658 กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ ปัจจุบันการดำเนินงานมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 83 คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2565 นี้

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการพัฒนาโครงข่ายถนนให้มีความต่อเนื่องให้เป็นถนนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากล ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง