Friday, September 29, 2023
Latest:
Construction

ทช. ก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4003 พัฒนาโครงข่ายถนนริมทะเลสาบสงขลาเป็นถนนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4003 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4050 – บ้านจงเก อำเภอเมือง และเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนริมทะเลสาบสงขลา ส่งเสริมให้เป็นถนนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากลอย่างยั่งยืน

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน รักษาราชการแทนอธิบดี กรมทางหลวงชนบท(ทช.) กล่าวว่า จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ทช. จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเชื่อมระหว่างภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบนตั้งแต่จังหวัดสมุทรสงคราม – จังหวัดชุมพร (Thailand Rivera) เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้โครงข่ายดังกล่าวเกิดความต่อเนื่อง ทช. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงถนนโครงการพัฒนาถนนริมทะเลสาบสงขลาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโครงข่ายสายรองเลียบทะเลสาบสงขลา ระยะทางรวมประมาณ 80 กิโลเมตร

ปัจจุบัน ทช. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4003 แยก ทล.4050 – บ้านจงเก อำเภอเมืองและเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 13.800 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม. ที่ 0+000 บริเวณ บ้านปากหวะ อำเภอเมือง ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 13+800 บริเวณบ้านจงเก อำเภอเขาชัยสน โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัย คาดว่าจะดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 164.750 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2565 – 2567 ทช. มีแผนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนริมทะเลสาบสงขลาอีกจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4007 แยก ทล.4047 – บ้านทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 2.โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4004 แยก ทล.4081 – บ้านฝาละมี อำเภอเขาชัยสน บางแก้ว และปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และ 3.โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4026 แยก ทล.4081 – บ้านชะแล้ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นการยกระดับมาตรฐานทาง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพระดับภาคแล้ว และยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนท้องถิ่นริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแถบลุ่มแม่น้ำโดยเฉพาะทะเลน้อย ตลอดจนเป็นการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับโครงข่ายการขนส่งสู่ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลได้ในอนาคตอีกด้วย