Friday, September 29, 2023
Latest:
Construction

ทช.สร้างสะพานเชื่อมการคมนาคมระหว่างสองฝั่งลำน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด แล้วเสร็จ ยกระดับคุณภาพการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำชี (สะพานเกาะแก้วพัฒนา 2) อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรระหว่างสองฝั่งแม่น้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เนื่องจากพื้นที่บริเวณบ้านหนองก่ำและบ้านหนองแก่ง ตำบลพลับพลา มีสะพานเพียงแห่งเดียวที่เชื่อมระว่างหมู่บ้าน ซึ่งบริเวณตอม่อของสะพานทรุดตัวจากกระแสน้ำกัดเซาะ ส่งผลให้ยานพาหนะสามารถสัญจรได้เพียงช่องทางเดียว อีกทั้งยังทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางและการขนส่งโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน

ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 120 เมตร และก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานทั้งสองฝั่ง เริ่มต้นจากบริเวณบ้านหนองก่ำ หมู่ที่ 7 และสิ้นสุดบริเวณบ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 8 พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตลอดระยะทางในโครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางระหว่างสองฝั่งแม่น้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ สามารถสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วเชื่อมการคมนาคมให้ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเดินทางของประชาชน