Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Construction

ทช.ก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้เสร็จสมบูรณ์แล้วกว่า 475 กม. เดินหน้าก่อสร้างส่วนที่เหลือ คาดแล้วเสร็จในปี’66

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว จำนวน 39 โครงการ และขณะนี้มีโครงการที่จะเตรียมดำเนินการก่อสร้างและอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก จำนวน 4 โครงการ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดในปี พ.ศ. 2566

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช. ได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนดังกล่าวให้มีความต่อเนื่องให้เป็นถนนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากล ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชมอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

โดย ทช. ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน โดยได้ก่อสร้างไปแล้ว จำนวน 39 โครงการ รวมระยะทาง 475.896 กิโลเมตร และเพื่อให้โครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้มีความสมบูรณ์ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2565 ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอีก จำนวน 4 โครงการ รวมระยะทาง 38.72 กิโลเมตร ดังนี้

1.ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4019 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 (กม. ที่ 13+100) – บ้านแหลมสันติ อำเภอหลังสวน และละแม จังหวัดชุมพร ระยะทาง 19.891 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 82 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 172.082 ล้านบาท

2.ถนนสายเพชรเกษม – สถานีรถไฟทุ่งประดู่ – วัดทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.418 กิโลเมตร ปัจจุบันได้เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2564 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณช่วงกลางปี พ.ศ. 2565 นี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 20.650 ล้านบาท

3.ถนนสายบ้านบางคอย – บ้านทุ่งคาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 8.658 กิโลเมตร ปัจจุบันได้เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2565 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 31.984 ล้านบาท

4.ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 (กม. ที่ 13+100) – บ้านแหลมสันติ (ตอนที่ 2) อำเภอหลังสวน และละแม จังหวัดชุมพร ระยะทาง 6.753 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2566 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 105.440 ล้านบาท