Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Construction

ทช. ซ่อมสร้างผิวถนนสาย ศก.4020 แยก ทล.2200 จ.ศรีสะเกษ เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่ง – เพิ่มศักยภาพการเดินทางของประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี ) ดำเนินโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.4020 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2200 – บ้านกำแพง อำเภอปรางค์กู่, อุทุมพรพสัย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 – 1.50 เมตร รวมระยะทาง 6.020 กิโลเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้งสัญญาณไฟ ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร ให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ช่วยสนับสนุนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เช่น จุดเช็คอินถนนต้นตาล วัดป่าพิมลมังคลาราม วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม และวัดป่าหนองหวาย ทั้งยังเป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงในการเดินทางเชื่อมไปยังจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุบลราชธานีได้อีกด้วย