Friday, September 29, 2023
Latest:
News

ทช. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เสร็จสมบูรณ์ ทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดเสียหาย รองรับการจราจร ไป-กลับ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำก่ำ (สะพานน้ำก่ำ – ธาตุพนม) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งเป็นสะพานที่อยู่บนถนนทางหลวงชนบทสาย นพ.3015 ข้ามลำน้ำก่ำ เชื่อมระหว่างบ้านน้ำก่ำน้อย ตำบลน้ำก่ำ กับบ้านโพธิ์ทอง ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

โดยได้ก่อสร้างสะพานเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 260 เมตร ผิวทางกว้าง 9 เมตร รองรับการจราจร 2 ช่องทาง (ไป-กลับ) มีทางเท้ากว้างด้านละ 1 เมตร

ปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ นอกจากสะพานดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้ว ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว เนื่องจากสะพานอยู่ในเส้นทางนาคาวิถี เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ ซึ่งในอนาคต ทช. มีแผนที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางนาคาวิถี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม