Tuesday, October 3, 2023
Latest:
News

ทช. สร้างถนนสาย สข.3049 แยก ทล.408 – บ้านชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา ระยะทาง 2.5 กม. เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สข.3049 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 – บ้านชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เสร็จสมบูรณ์

โดยได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6-7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1-2.5 เมตร มีจุดเริ่มต้นการก่อสร้างบริเวณ กม.ที่ 3+925 ถึง 4+630 และ กม.ที่ 12+633 ถึง กม.ที่ 14+428 รวมระยะทาง 2.5 กิโลเมตร

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทาง สนับสนุนการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการประมง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ ยกระดับการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย