Wednesday, September 27, 2023
Latest:
News

อีสท์ วอเตอร์ จับมือ ซิน เคอ หยวน ผู้ผลิตเหล็กชั้นนำ เสริมความมั่นคงด้านน้ำ รองรับพื้นที่ภาคตะวันออก

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม กับ ซิน เคอ หยวน ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ในจังหวัดระยอง เดินหน้าเสริมความมั่นคงด้านน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมส่งมอบบริการน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงให้กับลูกค้า หวังตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาวในพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

เชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม กับหลินฟง เฉิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับลูกค้าในทุกรูปแบบ สร้างความเชื่อมั่นในการตอบสนอง ความต้องการด้านน้ำในระยะยาวตลอดอายุสัญญา 30 ปี

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการนำความเชี่ยวชาญของ อีสท์ วอเตอร์  ซึ่งเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรของประเทศด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญการให้บริการน้ำครบวงจร ทั้งน้ำดิบ น้ำประปา น้ำอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ร่วมกับ บริษัท ซินเคอ หยวน จำกัด ผู้นำในการผลิตและให้บริการเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน และเหล็กกล้ารูปพรรณรายใหญ่ ที่มีความต้องการใช้น้ำในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กในปริมาณมาก  ซึ่งอีสท์ วอเตอร์ จะให้บริการน้ำอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานจำนวนขั้นต่ำ 22,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ผลิตน้ำอุตสาหกรรมเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดมลพิษ

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด ผู้นำในการผลิตเหล็ก ตั้งอยู่ที่ ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยเน้นการผลิตเหล็กเพื่องานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การขยายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมของภาครัฐ มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กชั้นกลางและเหล็กชั้นปลายไม่มีการถลุงเหล็ก โดยเป็นการนำเศษเหล็กกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบ มาผ่านกระบวนการหลอมและการรีดเหล็ก เพื่อผลิตเป็นแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กรูปพรรณ นอกจากนี้ยังมุ่งดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน (ESG) มีการพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ด้านอีสท์ วอเตอร์  พัฒนา และยกระดับการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้น้ำแต่ละราย ให้บริการธุรกิจน้ำครบวงจรด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำที่ทันสมัย ภายใต้การออกแบบระบบที่เหมาะสมกับผู้ใช้น้ำแต่ละราย นอกจากนี้ อีสท์ วอเตอร์ ยังยึดมั่นภารกิจในการบูรณาการการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำดิบในพื้นที่ภาคตะวันออก ตามวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรของประเทศด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี