Friday, September 29, 2023
Latest:
News

ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ พ.ศ. ….

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ที่มีพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดย ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้  และให้ มท. รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป และรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 

                   ทั้งนี้ มท. เสนอว่า 

1.กทม. มีโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภชกับถนนนิมิตใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธิน – ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช – ถนนนิมิตใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขต กทม. และปริมณฑล บรรเทาภาระการจราจรบนถนนสายหลัก และเพิ่มพื้นที่ถนนในเขตชานเมือง เมื่อก่อสร้างเสร็จจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อที่สำคัญ รวมทั้งเพิ่มโครงข่ายการจราจรในพื้นที่ กทม. ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะทำให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่ถนนสายหลักที่ใกล้เคียง ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนรามอินทรา ถนนสุวินทวงศ์ ทางพิเศษฉลองรัช และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ได้สะดวก โดยลักษณะของโครงการเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 8 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร กว้างประมาณ 60 – 80 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนสุขาภิบาล 5 และสิ้นสุดโครงการที่ถนนนิมิตใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 เป็นที่ดิน 245 แปลง โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 93 รายการ จำนวนเงินค่าทดแทน 2,021,360,342 บาท 

2.เจ้าหน้าที่เวนคืนได้ดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ พ.ศ. 2560 ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่จำเป็นจะต้องเข้าทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด เป็นที่ดินประมาณ 212 แปลง โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างประมาณ 407 รายการ 

3.กทม. พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ ในท้องที่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน แขวงคลองถนน แขวงออเงิน เขตสายไหม และแขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. ต่อไป เพื่ออำนวยความสะดวก  และความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด  

4.กทม. ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 

5.สำนักงบประมาณแจ้งว่า กทม. มีแผนการจัดกรรมสิทธิ์และการเบิกจ่ายค่าทดแทน ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี นับแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2569 ประมาณการค่าจัดกรรมสิทธิ์  จำนวน 4,216,000,000 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณของ กทม. ทั้งจำนวน ทั้งนี้ การดำเนินการจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

           สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

 กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน แขวงคลองถนน แขวงออเงินเขตสายไหม และแขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทมเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ (พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนด 5 ปี)