Friday, September 29, 2023
Latest:
News

ครม.มีมติเห็นชอบร่างบันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างคมนาคม ไทย และสหพันธรัฐรัสเซีย

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ..2565  ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ผ่านระบบ Video Conference) โดย ครม.มีมติเห็นชอบร่างบันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างกระทรวงคมนาคม (คค.)  และกระทรวงคมนาคมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (ร่างบันทึกแสดงเจตจำนงฯ) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกแสดงเจตจำนงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญก่อนการลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คค. โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยสำหรับการลงนามดังกล่าวตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ

ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม (คค.) ได้จัดทำความร่วมมือแบบทวิภาคีด้านการขนส่งกับประเทศต่าง ๆ  ทั้งในรูปแบบการขนส่งเฉพาะด้าน และความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกสาขา เช่น

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาขนส่งทางราง ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 และดำเนินโครงการรถไฟเส้นทางกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา และนครราชสีมา – หนองคาย

2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงระหว่างกันและระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนเช่นโครงการสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) โครงการก่อสร้างสะพานรถไฟระหว่างหนองคาย – เวียงจันทน์ การสร้างกลไกความร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ตลอดจนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกสาขาการขนส่ง

3.สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้แก่ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลในสาขาการขนส่งอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการขนส่งทางราง ทางทะเล ขนส่งมวลชนในเมือง (รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้ารางเบา รถประจำทาง รถกระเช้า) โลจิสติกส์ ความปลอดภัยทางถนน และการขนส่งด้วยเทคโนโลยีสะอาด

4.สาธารณรัฐเกาหลี สาขาขนส่งทางถนน ได้แก่ พัฒนาแผนงานและโครงการด้านการขนส่งทางถนนครอบคลุมการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองหลวง ระบบขนส่งอัจฉริยะ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ผ่านความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมการร่วมลงทุนจากภาคเอกชน เป็นต้น

ร่างบันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านการขนส่งที่ คค. เสนอครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกสาขาการขนส่งระหว่าง คค. และกระทรวงคมนาคมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้แก่ การขนส่งทางราง ทางทะเล ทางถนน และการบิน

สาระสำคัญของร่างบันทึกแสดงเจตจำนงฯ สรุปได้ ดังนี้

1.การพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่ง ได้แก่ การมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งซึ่งครอบคลุมระบบราง การขนส่งทางทะเล ทางถนน และการบินตามกฎหมายและข้อบังคับของภาคีแต่ละฝ่าย การสร้างเงื่อนไขที่ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารฝ่านการขนส่งหลายรูปแบบระหว่างอาณาเขตของประเทศคู่ภาคี การสนับสนุนและช่วยเหลือทางวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการขนส่ง ความร่วมมือในกรอบของโครงการวิจัยและกิจกรรมด้านการศึกษา การพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการนำทางด้วยดาวเทียมในด้านการขนส่ง การเสริมสร้างความมั่นคงด้านการขนส่งและการจัดทำรายละเอียดข้อเสนอเพื่อประสานจุดยืนของคู่ภาคีภายใต้กรอบการทำงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมถึงคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (APEC) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป (ASEM)

2.การจัดกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ จัดการประชุม หารือ และศึกษาดูงานในหลายระดับ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาด้านการขนส่งของแต่ละประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงโครงการด้านการขนส่งที่ภาคีอีกฝ่ายมีความสนใจและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศในด้านการขนส่ง

3.ผลผูกพัน ไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศและจะไม่ก่อให้เกิดสิทธิและพันธกรณีใด ๆ ที่มีผลผูกพันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

4.ผลบังคับใช้ มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติได้อีก 2 ปี เว้นแต่คู่ภาคีจะแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกการดำเนินการ