Wednesday, September 27, 2023
Latest:
News

กรมเจ้าท่า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในทุกมิติ

กรมเจ้าท่า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เช่น ข้อมูลเรือที่ได้มีการจดทะเบียนไว้โดยกรมเจ้าท่า ข้อมูลคนขับเรือทั้งเรือโดยสารและเรือประมง รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ ข้อมูลบุคคลทำการในเรือที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้ รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องข้อมูลประกาศนียบัตร และเอกสารประจำตัวบุคคลที่ได้มีการจดทะเบียนไว้กับกรมเจ้าท่าและข้อมูลอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในทุกมิติ

กริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่า มีนโยบายในการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่องค์กรดิจิทัล มุ่งเน้นให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาองค์กร มีการวิเคราะห์และออกแบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ผ่านมา กรมเจ้าท่าได้พัฒนาฐานข้อมูลของกรมเจ้าท่า มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงานต่างๆ ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน

สำหรับความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในครั้งนี้จะทำงานประสานความร่วมมือใกล้ชิดต่อเนื่องร่วมกันเพื่อให้การแจ้งเหตุทางน้ำที่กรมเจ้าท่าดูแลสามารถกระทำได้อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกๆคน โดยเฉพาะเมื่อเหตุอุบัติเหตุทางน้ำจะได้ทราบรายละเอียดของคนขับเรือ พนักงานบนเรือและผู้โดยบนเรือแบบเรียลไทม์ ทันต่อการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว หรือแม้กระทั่งหากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบเหตุต้องสงสัย เช่น การลักลอบขนของผิดกฎหมายทางน้ำจะสามารถขอรายละเอียดเรือต้องสงสัยได้ทันทีเช่นกัน โดยไม่ต้องแจ้งขอรายละเอียดเป็นรายครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและเรือต้องสงสัยที่กรมเจ้าท่าดูแลอีกต่อไป

ด้านพลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญ ด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมร้ายแรงและสลับซับซ้อน มีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ จึงมีความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเพื่อช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันสำหรับทำการวิเคราะห์ข้อมูล หาความสัมพันธ์ของผู้ต้องสงสัย โดยข้อมูลของกรมเจ้าท่า นับเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยส่งเสริมต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงการสืบสวน สอบสวน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้เป็นอย่างดี

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของกรมเจ้าท่ากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกรมเจ้าท่า ประกอบด้วย ข้อมูลเรือที่ได้มีการจดทะเบียนไว้โดยกรมเจ้าท่า ข้อมูลคนขับเรือทั้งเรือโดยสารและเรือประมง รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ ข้อมูลบุคคลทำการในเรือที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้ รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องข้อมูลประกาศนียบัตร และเอกสารประจำตัวบุคคลที่ได้มีการจดทะเบียนไว้กับกรมเจ้าท่าและข้อมูลอื่นๆ ตามที่กรมเจ้าท่าเห็นควรอนุญาตและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการฯแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามของกองบังคับการปราบปรามได้ในทุกมิติ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อเกิดเหตุทางทะเล แม่น้ำกับเรือที่กรมเจ้าท่าดูแล เพิ่มประสิทธิภาพในการในสืบสวน สอบสวน จับกุมผู้กระทำความผิด ลดภาระงานซ้ำซ้อน ป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบเหตุและมีระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์หมายจับ ตรวจสอบบุคคลเฝ้าระวังหรือยานพาหนะเป้าหมาย

นอกจากนี้ สามารถสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงการสืบสวนการวิเคราะห์แผนประทุษกรรม หรือการวิเคราะห์ในเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบต่อไป