Wednesday, September 27, 2023
Latest:
News

ครม.มีมติอนุมัติและเห็นชอบการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณี PTTLNG โอนทรัพย์สินของโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งที่ 2 ให้แก่บริษัทร่วมทุนใหม่

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม  พ.ศ.2566 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดย ครม.มีมติอนุมัติและเห็นชอบ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) โอนทรัพย์สินของโครงการ LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) (LMPT2) บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่บริษัทร่วมทุนใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบดังนี้

1.เห็นชอบการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง การจัดตั้งบริษัทฯ และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการร่วมทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในบริษัทอันเนื่องมาจากโครงการ LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01

2.อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) โอนทรัพย์สินของโครงการ LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) (LMPT2) บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่บริษัทร่วมทุนใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

      ทั้งนี้ เรื่องที่กระทรวงพลังงานเสนอสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 ให้ กฟผ. เข้าร่วมทุนกับบริษัท PTTLNG ในสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากันคือ ร้อยละ 50 (บริษัท PTTLNG ได้ดำเนินการใน LMPT2 โดยถือหุ้นร้อยละ 100) ดั้งนั้น บริษัท PTTLNG จึงต้องมีการจัดตั้งบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนขึ้นมาใหม่ โดยบริษัท PTTLNG ต้องโอนทรัพย์สินของโครงการ LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่บริษัทร่วมทุนใหม่ ในส่วนของการลดหย่อนค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ จะดำเนินการได้เฉพาะในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ดังนั้น จึงขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีบริษัท PTTLNG โอนทรัพย์สินของโครงการ LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) (LMPT2) บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่บริษัทร่วมทุนใหม่ [บริษัทที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท PTTLNG เข้าร่วมทุนในบริษัท LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2)] จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 2 (7) ฎ ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการมีมติให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ร้อยละ 0.01 และดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

      กระทรวงพลังงานเห็นว่า การดำเนินการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กฟผ. การดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นการขัดกับมาตรา 169 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนด และได้ดำเนินการจัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยคาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ (Transfer Fee : TF) คำนวณที่ร้อยละ 2 ของมูลค่าก่อสร้างทรัพย์สิน จำนวน 830 ล้านบาท

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบด้วยแล้ว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่อนุมัติในหลักการยกเว้นภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการร่วมทุนในบริษัทดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงพิจารณาอนุมัติหลักการเรื่องนี้ได้และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการพิจารณาตามมาตรา 169 (1) จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงาน กกต. ที่จะพิจารณามีความเห็นได้

      สาระสำคัญของร่างประกาศ

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47  (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 สำหรับกรณีบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) โอนทรัพย์สินของโครงการ LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) (LMPT2) บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่บริษัทร่วมทุนใหม่ (บริษัทที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) เข้าร่วมทุนในบริษัท LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567