Tuesday, October 3, 2023
Latest:
News

ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ …)

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่มีพล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพ เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดย ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  และให้ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ มท. เสนอว่า

1.โดยที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรองและการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุงแบบคำขออนุญาต แบบใบอนุญาต แบบใบรับรอง แบบคำสั่งและแบบหนังสือตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้สอดคล้องกัน โดยในส่วนของแบบคำขอต่าง ๆ ได้กำหนดให้ต้องแนบหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี เป็นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมกับคำขอ รวมทั้งได้กำหนดแบบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมไว้ด้วย ประกอบกับมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานซึ่งรวมถึงหนังสือรับรองการได้รับใบญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร โดยอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับหลักฐานรับรองการได้รับอนุญาตดังกล่าว กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2544 กำหนดให้กรณีบุคคลธรรมดา ฉบับละ 500 บาท และนิติบุคคล ฉบับละ 5,000 บาท

2.สภาวิศวกรเห็นว่า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและสมาชิกสภาวิศวกร เห็นสมควรแก้ไขค่าธรรมเนียมหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับบุคคลธรรมดา ในกรณีหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาต  ซึ่งต้องใช้เป็นหลักฐานในการยื่นคำต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง  และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564  จากเดิมฉบับละ 500 บาท  แก้ไขเป็นฉบับละ 20 บาท และแยกการกำหนดค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งต้องใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งหนังสือรับรองที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานในกรณีอื่น ๆ โดยคงอัตราเดิม ฉบับละ 500 บาท จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่..)  พ.ศ. …. ขึ้น และได้จัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาวิศวกรและประชาชนด้วยแล้ว โดยส่วนใหญ่เห็นพ้องกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

 3. สภาวิศวกรได้ดำเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยรายงานว่าการลดค่าธรรมเนียมหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับบุคคลธรรมดา เป็นการบริหารจัดการรายได้ของสภาวิศวกรตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 การลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการรายได้ของสภาวิศวกรหรือผลกระทบต่อรัฐแต่อย่างใด โดยการลดค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังสามารถครอบคลุมในเรื่องค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์การให้บริการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักได้อย่างเหมาะสม

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง คือ แยกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในส่วนของค่าใบแทนใบอนุญาต และค่าหลักฐานรับรองการได้รับอนุญาต โดยกำหนดค่าหลักฐานรับรองการได้รับอนุญาตสำหรับบุคคลธรรมดาออกเป็น 2 ประเภทให้ชัดเจน คือ 1) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อนำไปใช้ประกอบเป็นหลักฐานตามกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564   ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ 2) หนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในกรณี อื่น ๆ โดยมีค่าธรรมเนียม ดังนี้

1. แก้ไขค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานตามกฏกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จากเดิมฉบับละ 500 บาท เป็นฉบับละ 20 บาท

2. คงเดิมค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในกรณีอื่น ๆ ฉบับละ 500 บาท