Friday, September 29, 2023
Latest:
Property

Golden Ventures REIT แจงผลการดำเนินงานรอบไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 พร้อมจ่ายปันผลในอัตราหน่วยละ 0.1950 บาท

กรุงเทพฯ – 11กุมภาพันธ์ 2565 : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสทแมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPCAMT” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ “GVREIT” เผยผลงานดำเนินงานกองทรัสต์ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) โดยกองทรัสต์มีรายได้รวมอยู่ที่ 282.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.40% จากไตรมาสก่อนหน้า และมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 92.8%

จากผลการดำเนินงานแข็งแกร่งและมั่นคงส่งผลให้ GVREIT พร้อมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2565 ในอัตรา 0.1950 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 158.89 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 9 มีนาคม 2565

จันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แม้ว่าประเทศไทยยังเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง แต่ทาง FPCAMT ยังคงความสามารถในการบริหารกองทรัสต์ GVREIT ได้อย่างแข็งแกร่งและเป็นที่น่าพอใจ ด้วยการปรับกลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงการสาทร สแควร์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้ดียิ่งขึ้นด้วยการบริหารพื้นที่เช่าด้วยแผนที่ยืดหยุ่นและหลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ FPCAMT ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ยังได้มุ่งเน้นการรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่า เพื่อให้บริการและรักษาระดับอัตราการเช่าให้อยู่ในระดับสูง ตลอดจนเดินหน้าพัฒนาการบริหารจัดการและบำรุงรักษาอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคาร LEED รวมถึงรักษาคุณภาพของทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์มีประสิทธิภาพสูงสุด

“สำหรับการดำเนินงานในอนาคต FPCAMT จะยังคงติดตามสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมกับบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” จันทราภรณ์ กล่าวเสริม