Friday, September 29, 2023
Latest:

ดร.จุลเทพ ขจรไชย

Technology

เปิดตัว Green Rock นวัตกรรมวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ นำอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสู่ความยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดตัว ผลิตภัณฑ์G Rock สู่ Green Rock นวัตกรรมวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสู่ความยั่งยืน

Read More