Sunday, October 1, 2023
Latest:

ร่างกฎกระทรวง

Property

ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

Read More
News

ขบ. ยืนยันร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. เน้นความเป็นธรรม เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนยุคดิจิทัล

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมในภาพรวมเป็นสำคัญ เพื่อเปิดทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านระบบแอปพลิเคชันที่มีความสอดคล้องตามวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล

Read More