Sunday, October 1, 2023
Latest:

ร่างพระราชกฤษฎีกา

Construction

ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่ทล.จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 425 จ.สงขลา

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา คือ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านพรุ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ ตำบลทุ่งลาน และตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 425 ทางสายถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่

Read More
Construction

ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.จานใหญ่ ต.กันทรลักษณ์ ต.เสียว และต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ศ. …

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาลคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ ตำบลเสียว และตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read More
Property

ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ และ ต.บางแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พ.ศ. ….

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ครม.มีมติ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการและต.บางแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Read More