Friday, September 29, 2023
Latest:
Construction

ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.จานใหญ่ ต.กันทรลักษณ์ ต.เสียว และต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ศ. …

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาลคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ ตำบลเสียว และตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

                ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม เสนอว่า  

                1. เนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 และ 2178 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 – อุบลราชธานี (บ้านน้ำเกลี้ยง) จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กับจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันยังคงเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ที่มีปริมาณจราจรหนาแน่น ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นต้องขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 และ 2178 ฯ ให้เป็น  4 ช่องจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศทางหนึ่งด้วย 

                2. กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์สาธารณะในการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 และ 2178 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 – อุบลราชธานี (บ้านน้ำเกลี้ยง) จังหวัดศรีสะเกษ ในท้องที่ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ ตำบลเสียว และตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีจุดเริ่มต้น ที่ กม.13+000.000 – กม.22+725.000 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085) และ กม.44+500.000 – กม.45+590.429 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2178) รวมระยะทาง 10.815 กิโลเมตร วงเงินการก่อสร้าง 278,020,000 บาท มีปริมาณทรัพย์สินที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประกอบด้วย ที่ดินประมาณ 105 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ 94 ราย และต้นไม้ยืนต้นประมาณ 47 ราย ค่าทดแทนและค่าเสียหายอื่น ๆ และค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดรวมค่าทดแทนในการเวนคืน รวมเป็นเงินประมาณ 52,428,250 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด  

                3. กรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการดังกล่าวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นโดยรวมต่อโครงการมีประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว  

                4. สำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับกรมทางหลวงเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว 

                สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  

                กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ ตำบลเสียว และตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 และ 2178 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 – อุบลราชธานี (บ้านน้ำเกลี้ยง) จังหวัดศรีสะเกษ