Friday, September 29, 2023
Latest:

อำเภอเบญจลักษ์

Construction

ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.จานใหญ่ ต.กันทรลักษณ์ ต.เสียว และต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ศ. …

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาลคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ ตำบลเสียว และตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read More