ทช. ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสาย ชบ.1073 จ.ชลบุรี แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ – จังหวัดใกล้เคียง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) ดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.1073 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 – บ้านหนองกระเสริม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในช่วง กม.ที่ 0+670 ถึง กม. ที่ 2+140 รวมระยะทาง 1.47 กม. โดยวิธีการปรับปรุงคุณภาพวัสดุชั้นทางเดิมแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่ (Pavement In – Place Recycling) แล้วเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เนื่องจากวิธีดังกล่าวใช้ระยะเวลาการดำเนินงานที่รวดเร็ว สามารถเปิดการจราจรได้ทันทีหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเส้นทางให้สามารถรองรับน้ำหนักและปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ เป็นการยกระดับมาตรฐานความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและการคมนาคมขนส่งให้กับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว