ทช. ขยายความกว้างสะพาน พร้อมปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงบนถนนสาย นศ.3011 จ.นครศรีธรรมราช ลดการเกิดอุบัติเหตุ- เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายความกว้างสะพาน พร้อมปรับปรุงแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยงบนถนนทางหลวงชนบทสาย นศ.3011 แยก ทล.403 – บ้านทางพูน อำเภอร่อนพิบูลย์, เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จสมบูรณ์

ในช่วงที่ผ่านมาสะพานมีลักษณะเป็นคอขวด ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ประกอบกับถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางลัดระหว่างอำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นเส้นทางสนับสนุนการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมประเภทหินโม่ ดินถม ลูกรัง และผลผลิตทางการเกษตรจึงทำให้มีปริมาณการจราจรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนนที่สัญจรไป – มาได้รับความสะดวกปลอดภัย ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุ ตามนโยบายของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทช. จึงได้ขยายความกว้างสะพานและปรับปรุงแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยง โดยมีรายละเอียดงานซ่อมแซมโครงสร้างสะพานเดิม พร้อมปรับปรุงถนนเชิงลาดให้เป็นถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ตลอดจนได้มีการทาสีเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและติดตั้งป้ายจราจร แบ่งเป็นช่วงๆ รวมระยะทางดำเนินการทั้งหมด 2.015 กิโลเมตร ดังนี้

  • สะพาน กม.ที่ 10+567 พร้อมปรับปรุงถนนเชิงลาด กม.ที่ 10+350 – กม.ที่ 10+915
  • สะพาน กม.ที่ 11+262 พร้อมปรับปรุงถนนเชิงลาด กม.ที่ 10+915 – กม.ที่ 11+400
  • สะพาน กม.ที่ 12+305 พร้อมปรับปรุงถนนเชิงลาด กม.ที่ 12+160 – กมที่ 12+650
  • สะพาน กม.ที่ 12+993 พร้อมปรับปรุงถนนเชิงลาด กม.ที่ 12+650 – กม.ที่ 13+125